توجه : طبق درخواست بعضی از دانشجویان محترم

بزودی خاطرات جنگ را خواهم نوشت